ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งส่งขายไปทั่วโลก แม่น้ำสำคัญของภาคนี้คือแม่น้ำโขง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่น่าสนใจอย่างเช่น เชียงคาน จังหวัดเลย ช้อปปิงที่ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ชมความงามของแอ่งน้ำบนโขดหินที่สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาลาวอีสาน ซึ่งเป็นภาษาสำเนียงหนึ่งทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง ส่วนภาษาไทยนิยมใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และจังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่ถือเป็นภาษาหลัก ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นอื่น ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทโคราช ภาษากวย (ส่วย) ภาษาแสก ภาษาข่า ภาษากะเลิง ภาษาโย้ย ภาษาย้อ เป็นต้น ภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหารอีสาน ภาษา อักษร เช่น อักษรไทน้อย ดนตรีหมอลำ ดนตรีกันตรึม ดนตรีเจรียง และศิลปะการฟ้อนรำ การเซิ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ตั้งแต่ 30.2 องศาเซลเซียส ถึง 19.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกไว้ คือ 43.9 องศาเซลเซียส ในจังหวัดอุดรธานี อุณหภูมิต่ำสุด คือ -1.4 องศาเซลเซียส ในจังหวัดสกลนคร

นครราชสีมา

Coming Soon

Coming Soon