เมืองแก้ว กอล์ฟคอร์ส เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 7,015 หลา เนรมิตรสนามกอล์ฟอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 500ไร่ สนามกอลฟ์ เมืองแกว้เปิดใหบ้ ริการกบั นกักอลฟ์ ท้งัสมาชิกของสนามและนกักอลฟ์ ทวั่ ไปเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของคลับเฮ้าส์ , ภัตตาคาร ,ล็อกเกอร์รูม , โปรช็อป รวมท้้งการปรับปรุงการออกแบบ ในส่วนของสนามกอล์ฟใหม่ โดยได้รับการปรับปรุงดีไซน์ใหม่โดยนักออกแบบสนามกอลฟ์ ชั้น นำ ของโลกคือ บริษัท “SCHMIDT-CURLEY DESIGN COMPANY” ได้ออกแบบให้มีความสวยงามและท้าทายส าหรับนักกอล์ฟ เช่น ในส่วนของกรีน ได้ทำการ SHAPE CONTOUR ใหม่ให้มีลูกเล่นที่ท้าทายสำหรับนักกอลฟ์